Πολιτική προσωπικών δεδομένων

  1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Το σχολείο μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1) Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου, θρήσκευμα, εθνικότητα κλπ.).

2) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).

3) Στοιχεία απαραίτητα για ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κλπ.).

4) Πληροφορίες για την τήρηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας μαθητή και της αθλητικής του ταυτότητας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, όπως έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

5) Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο).

 

 

  1. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

1) Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο μας – συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού από και προς το σχολείο, της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ)- καθώς και η χορήγηση αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου, όπως έχει εγκριθεί από τα Υπουργείο Παιδείας και Πρόνοιας, καθώς και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

2) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

3) Η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων του σχολείου, η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον του σχολείου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός του σχολείου, η νομική προστασία μας, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά του σχολείου μας και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το σχολείο, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το σχολείο αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.

4) Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν στη φοίτηση των παιδιών σας και η ενημέρωσή σας (και/ή η ενημέρωση τρίτων, όπως λ.χ. αποφοίτων του σχολείου, ενδιαφερόμενων για το σχολείο μας γονέων) για τις δράσεις του σχολείου με ενημερωτικά δελτία (γράμμα επικοινωνίας κ.λ.π.) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms). Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του σχολείου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός της σχολικής κοινότητας και αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας.

5) Η χρήση από το παιδί σας και εσάς –αλλά και το σχολείο- ως αναμνηστικού της σχολικής ζωής και η προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί το σχολείο φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

6) Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας του παιδιού σας για το χρόνο που βρίσκεται στο σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα των παιδιών σας ή/και των δικών σας ως γονείς/κηδεμόνες διαβιβάζονται μόνον στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σημειωτέον ότι το σχολείο μας καταρτίζει ασφάλιση υγείας υπέρ τρίτου (δηλαδή των παιδιών σας) για την περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα ή ανακύψει άλλο πρόβλημα υγείας στο παιδί σας κατά τη διάρκεια που βρίσκεται υπό την επιμέλειά μας.

Προς το σκοπό κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεούμεθα με βάση τους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας να διαβιβάσουμε τα ονοματεπώνυμα των ασφαλιζομένων μαθητών ανά τάξη. Για την επεξεργασία των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία μπορείτε να απευθύνεστε στην ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως λ.χ. το δικαίωμα πρόσβασης κλπ., καθώς και τυχόν παράπονα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων σας από το σχολείο μας στις εταιρείες αυτές, και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, θα ενημερώσουμε εμείς την ασφαλιστική εταιρεία.

 

 

  1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του σχολείου και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

(1) Δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πρόνοιας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ΚΕΔΔΥ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς).

(2) Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

(3) Άλλα σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής του παιδιού σας.

(4) Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το σχολείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων.

(5) Εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, όπως οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων του σχολείου, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

(6) Η ασφαλιστική εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική.

 

  1. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Μετά την αποφοίτηση του παιδιού σας το σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του σχολείου (π.χ. εκδηλώσεις αποφοίτων), εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο. Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα.

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του σχολείου μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

 

  1. Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στο σχολείο να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

(1) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη  επεξεργασία.

(2) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων.

(3) Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. ανωτέρω, ενότητα 2).

(4) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

(5) Δικαίωμα εναντίωσης:

(i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.

(ii) Στη διαβίβαση δεδομένων στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που μας παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης και υγείας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε αν οι λόγοι που επικαλείσθε και οι οποίοι πρέπει να αφορούν στη δική σας, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερεί των συμφερόντων του σχολείου μας για τη διαβίβαση, που κυρίως βασίζονται στην υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στο καθήκον επιμέλειας που υπέχουμε για τη διάρκεια που τα παιδιά σας βρίσκονται στο σχολείο μας, καθώς και αν υφίστανται εναλλακτικές για την καλύτερη προστασία των δεδομένων που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας.

(iii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το σχολείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι  αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.

  1. iv) Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των

δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.

(6) Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του παιδιού σας.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του Σχολείου μας.